19. sjednica - doneseni akti

 1. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika

 2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe s RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

 3. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o otplati duga

 4. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2018.godinu

 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. Godini u Gradu Trogiru

 7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2018. Godinu

 8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Trogira za 2018. Godinu

 9. Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o sufinanciranju između Grada Trogira i Pomorske Športske udruge „Lokvice"

 10. Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak XI.. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 11. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2018. Godinu

 12. Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16)

Dodatne informacije