Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/0836/09 i 36/09 )
  • Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("N.N." br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07)
  • Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreb ("N.N." br. 109/07 i 125/08)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("N.N" br. 86/08 i 61/11)
  • Etički kodeks državnih službenika ("N.N." br. 49/06 i 134/08)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama ("N.N." br. 172/03, 144/10 i 77/11)
  • Zakon o javnoj nabavi ("N.N." 110/07 i 125/08)

Dodatne informacije