Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja

 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16

 • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13 i 102/17)

 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17)

 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13)

 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15 ,87/16 i 3/18)

 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra... (Narodne novine, br 128/09 i 142/14)

 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)

 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13 i 57/15)

 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14

 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14)

 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11 , 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15)

 • Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16)

 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 53/91 , 103/96 i 47/09)

 • Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16)

 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16)

 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13 , 148/13, 143/14 i 115/16)

 • Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15 , 134/15 i 120/16)

 • Zakon o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16)

 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15)

 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 58/16)

 • Zakon o državnim potporama (Narodne novine, br. 47/14 i 69/17)

 • Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (Narodne novine, br. 121/16)

 • Stečajni zakon (Narodne novine, br. 71/15 i 104/17)

 • Ovršni zakon (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18)

 • Zakon o političkim strankama (Narodne novine, br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06)

 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 02/14 – OUSRH - 96/16 i 70/17)

 

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/0836/0936/09, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)

 • Zakon o lokalnim izborima (N.N. broj 144/12 i 121/16)

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08 i 61/11)

 • Zakon o općem upravnom postupku (N.N. br. 47/09)

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13 i 85/15)

 • Etički kodeks državnih službenika (N.N. br. 40/11 i 13/12)

 • Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Trogiru („Službeni glasnik grada Trogira“ br. 6/14 )

 • Statut grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira“ br. 4/13, 9/136/14 i 1/18)

 • Poslovnik Gradskog vijeća grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/1310/14 i 1/18

 • Pravilnik o radu gradske uprave Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 4/15, 2/16 i 7/17)

 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira" br. 12/13 i 4/18)

 • Odluka o javnim priznanjima Grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira" br. 8/09 i 6/11)

 • Odluka o izgledu i opisu javnih priznanja grada Trogira („Službeni glasnik grada Trogira“ br.  8/11)

Dodatne informacije