Broj 11/2018

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (rujan, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Trogir i Plan zaštite od požara Grada Trogira.............2
  2. Odluka o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira..............2
  3. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice “TROGIR“ Trogir.............4
  4. Zaključak o prihvaćanju inicijative o davanju imena mostu kopno-otok Čiovo „Most hrvatskih branitelja“.............5
  5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano“.............6
  6. Odluka o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za 2017. godinu.............7
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. VII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2018..............8