Broj 6/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 6 (svibanj, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GGRADSKO VIJEĆE
 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu.............3
 2. I. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018...............55
 3. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. godini u Gradu Trogiru.............57
 4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018. godinu.............58
 5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018. godinu.............60
 6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018. godinu.............62
 7. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018. godinu.............63
 8. I. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018. godinu.............64
 9. I.Izmjene Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2018.-2020. godine.............65
 10. Odluka o davanju suglasnosti društvu DOBRIĆ d.o.o. za davanje nekretnina u zalog Ministarstvu financija – Poreznoj upravi u svrhu reprograma poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora.............87
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira.............87
 12. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije javnih površina na području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora.............88
 13. Odluka o ukidanju koncesije za pružanje javne usluge pražnjenja i odvoda otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Trogira.............90
 14. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru.............91
 15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira.............91
 16. Zaključak o zakupu javne površine na adresi Obala bana Berislavića i Ulici blaženog Augustina Kažotić.............92
 17. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.............92
 18. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu.............93
 19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje športskim objektima „ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR“.............93
 20. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01. VII. – 31. XII. 2017. g..............95

 

Dodatne informacije