Broj 4/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 4 (travanj, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o zahtjevu za ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru.............3
 2. Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju zaštite od požara na području Grada Trogira u 2017.g. i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2016/2017..............4
 3. Zaključak o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Trogir.............13
 4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2018.godinu.............13
 5. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu.............15
 6. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora.............16
 7. Odluka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2017.g. .............19
 8. Odluka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2017.g..............19
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.............19
 10. Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira.............21
 11. Odluku o suglasnosti na Prijedlog Protokola o utvrđivanju i proširenju lučkog područja u predjelu Foša.............22
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu.............22
 13. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.............28
 14. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje 2017.-2022. godine.............57
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Specijalna punomoć predstavnici Grada Trogira na Skupštini i tijelima Hrvatske udruge povijesnih gradova - HUPG.............58
 2. Odluku o davanju ovlaštenja Viktoru Novak zamjeniku gradonačelnika Grada Trogira za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 10. - 17. travnja 2018.g..............58
 3. I Izmjena i dopuna Plana nabave roba,radova i usluga u 2018.g..............59
 4. Specijalna punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 100. sjednice Skupštine društva „VODOVOD I KANALIZACIJA„ d.o.o., Split, Biokovska 3, MBS: 060160338, OIB: 56826138353.............69
 5. Odluka o izmijeni Odluke o radnom vremenu komunalnih i prometnih redara Grada Trogira.............69
 6. Pravilnik o izmijeni Pravilnika o načinu evidentiranja dolaska na rad i odlaska s rada i izlazaka u tijeku radnog vremena službenika i namještenika Grada Trogira.............70
 7. Pravilnik o izmijeni Pravilnika o radu gradske uprave Grada Trogira.............71
 8. Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima upravnih tijela grada Trogira.............71
 9. Odluka o subvencioniranju povlaštenog prijevoza učenika i studenata.............72
 10. Odluku o imenovanju Radne skupine za kontrolu sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.............74
 11. Odluku o imenovanju Radne skupine za kontrolu sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti trgovačkih društava i pravnih osoba u većinskom vlasništvu Grada Trogira.............76

 

 

 

Dodatne informacije