Broj 11/2016

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (prosinac, 2016. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o odobravanju I. izmjene Programa rada Savjeta mladih grada Trogira sa financijskim Planom 2016.g...........1
 2. Odluka o poništenju Javni natječaj radi prikupljanja ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja izgradnje poslovnog centra s podzemnom garažom u Trogiru.............1
 3. Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2016.g...........2
 4. Druge izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g..........58
 5. Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016. g..........60
 6. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2016. godinu.............62
 7. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2016. godinu...........63
 8. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2016. godinu............65
 9. Zaključek o prihvačanju prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa, investicija, kapitalnih pomoći I donacija za razdoblje 2016. - 2018. g. ...............68
 10. Odluka o suglasnosti na dokapitalizaciju trgovačkog društva „ Promet" d. o. o. Spit ............75
 11. Odluka o produljenju važenja „Revizije programa ukupnog razvoja Grada Trogira"..............76
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključak o povratu poslovnog prostora Muzeju grada Trogira.............76

GRAD TROGIR
SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA

 1. I. Izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim Planom za 2016.g.............77

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 1. Rješenje o imenovanju člana Muzejskog vijeća Grada Trogira ....................78
 2. Odluka o određivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja radi izgradnje poslovnog centra s podzemnom garažom u Trogiru ..................78
 3. VII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016....................79
 4. Odluku o izmjeni odluke o osnivanju Vijeća za prevencijnu Grada Trogira.........108
 5. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira Filipu Anđeliću na 88. Skupštini društva „Promet" d.o.o. Split........109
 6. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Grada Trogira ............110
 7. Pravnilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama ................111

Dodatne informacije