Broj 2/2014

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 2 (travanj, 2014. god)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

1. Zaključak o neprihvaćanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2014.godinu i Izmjena Programa za 2014.godinu..............1

2. Odluka o usvajanjuIzvješća o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2013..............1

3. Odluka o usvajanjuIzvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne nfrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st. 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2013. godinu ..............2

4. Plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2014. godinu.........2

5. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Trogira..............3

6. Zaključak o neprihvaćanju izmjena Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira ...5

7. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru..............5

8. Odluka o poništenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Trogiru za razdoblje 2014. godine............6

9. Odluka o davanju suglasnosti/jamstva za odobravanje instrumenata osiguranja plaćanja za kratkoročno zaduženje trgovačkog društva „Trogir holding „d.o.o..........6

10. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta Javne ustanove sportski objekti Trogir............7

11. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta Pučkog otvorenog učilišta Trogir...........7

12. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Muzeja Grada Trogira..............8

13. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Trogira..............8

14. Odluka o uključivanju Grada Trogira u provedbeni program izgradnje stanova po Programu o društveno poticane stanogradnje- POS.........11

15. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čest.zgr. 795/3 ( kat.čest. 4126) ZU 1645 k.o. Trogir, anagrafske oznake Šubićeva 25, Trogir...............11

16. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Trogira............12

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

17. Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o kriterijima utvrđivanja dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika...........13

18. Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. g...............13

19. Pravilnik o provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga...............26

20. Odluka o subvencioniranju povlaštenog prijevoza učenika i studenata............34

 

Dodatne informacije