Broj 12/2013

 • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 12 (studeni, 2013. god.)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2013.g…………1
  2. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2013.g…………2
  3. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture……….56
  4. Prve izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture………58
  5. Prve  izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi………61
  6. Prve  izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi……..62
  7. Prve  izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti………64
  8. Prve  izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva………66
  9. Druge izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevinau Gradu Trogiru za razdoblje  2013.g……68
  10. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira ……69
  11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja rta Ćubrijan…………82
  12. Zaključak o očitovanju na ponudu na pravu prvokupa kulturnog dobra čest.zgr. 772/2 z.u.2903 k.o. Trogir , ponuditelja Ambus……84

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE 

 1. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira...........85

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira na 72. Skupštini „Vodovod i kanalizacija d.o.o.“ Split za 24.listopada 2013.g………87
 2. Rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ ……87
 3. Rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća javne ustanove za upravljanje športskim objektima Športski objekti „Trogir“ ………88
 4. Rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća Muzeja Grada Trogira …..……88
 5. Odluka o dodjeli medalje Grada Trogira Hrvatskoj Dominikanskoj provinciji …...89