Broj 6/2013

 
SADRŽAJ
  


GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

  1. Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2013. godinu ................. 1
  2. Odluku o davanja suglasnosti na visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu .................4
  3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na novu cijenu vodnih usluga .................5

Dodatne informacije