Broj 7/2012

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Zaključak u svezi Izvješća o stanju na odlagalištu otpada "Vučje brdo-Plano" ............. 1
  2. Odluka u svezi izvještaja o izvršenju Proračuna grada Trogira za razdoblje I - VI 2012.g. ...........1
   a.) Izvješće o korištenju sredstava Proračunske pričuve u Proračunu grada Trogira za 2012. g.
   b.) Izvješće u svezi Odluke I. preraspodjele sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu grada trogira za 2012. g.
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2012.g. .......... 25
  4. Odluka o suglasnosti za provođenje postupka javne nabave za refinanciranje kredita .......... 25
  5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna grada Trogira za 2012. godinu .......... 26
   a.)Druga izmjena Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru zarazdoblje 2012.g. .......... 43
   b.) II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Gradu Trogiru .......... 45
   c.) II. Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2012. godinu .......... 46
   d.) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2012. godinu .......... 48
   e.) II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2012. godinu .......... 49
   f.) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2012. godinu .......... 50
  6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama projekcije Proračuna grada Trogira za razdoblje 2013. - 2014. godine .......... 51
  7. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Trogira za razdoblje 2012.g do 2017.g. .......... 82
  8. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira .......... 83
  9. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16) .......... 89
  10. Odluka o usvajanju izvješća o radu Gradonačelnika grada Trogira za razdoblje I. - VI. mjesec 2012.g. .......... 104
  11. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra, čest.zgr. 508 Z.U.6176 k.o. Trogir .......... 104
  12. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra, čest.zgr. 555 Z.U.421 k.o. Trogir .......... 105
  13. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnom redu .......... 106
  14. Odluka o dopuni Odluke o unutarnjem ustroju gradske uprave grada Trogira .......... 106
  15. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama članovima Upravnih vijeća ustanova .......... 106
  16. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja grada Trogira .......... 107
  17. Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda .......... 107
  18. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Lucera I Grada Trogira .......... 108

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

 1. Odluka o imenovanju radne skupine za izradu Plana proračuna za 2013.g. i Projekcije za 2014-2015.g .......... 109
 2. Odluuka o određivanju autotaksi stajališta .......... 109
 3. Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću "Trogir" Trogir na korištenje prostora .......... 110
 4. Pravilnik o reklamama na području grada Trogira .......... 111
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na proširenje lučkog područja .......... 113
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na novu cijenu vodnih usluga .......... 113
 7. Odluka o odobravanju prenamjene dijela parkinga T1 u prostor gradske tržnice .......... 114
 8. II. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. g. .......... 114

 

Dodatne informacije