Broj 1/2011

 
 
SADRŽAJ
 
 
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Dopuna Rješenja o odredivanju imena ulica u naselju Plano …………………1
  2. Odluka o naknadi za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta „Vučje Brdo“ u Trogiru koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Trogira………….2
  3. Program nabave i sufinanciranje sadnog materijala na području Grada Trogira……………..3
  4. Odluka o utvrdivanju Plana mreže djecjih vrtića Grada Trogira u 2010. g.…...5
  5. Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Grada Trogira………………7
  6. Izmjena i dopune Poslovnika gradskog vijeća………………..8
  7. Izmjena Rješenja o imenovanju Odbora za Statutarno -pravna pitanja……….9
  8. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova………………9
  9. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Muzeja Grada Trogira…………………...10
  10. Analiza stanja i smjernica za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Grada Trogira za 2011. g. ….10
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK

 

  1. Program stručne i praktične izobrazbe službenika Grada Trogira…………14
  2. Odluku o pocetku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave robe – lampe za javnu rasvjetu u Gradu Trogiru i otocima (čiovo, Drvenik Veliki, Drvenik Mali) za 2010. g. Evidencijski broj: 24/10 VV…………..…16
GRAD TROGIR
 
UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA GRADA TROGIR

 

 1. Statut Muzeja grada Trogira…………………18

Dodatne informacije