Broj 10/2011

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2011.g. …………1
  2. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja za članove nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Trogir ima dionice ili udjele………1
  3. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Trogir………3
  4. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Bakhchisaray (Republika Ukrajina) i Grada Trogira (Republika Hrvatska) …………4
  5. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Tilburg (Republika Nizozemska) i Grada Trogira (Republika Hrvatska) ................4
  6. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Yalova (Republika Turska) i Grada Trogira (Repulika Hrvatska)……………5
  7. Zaključak u svezi predstavke Domu zdravlja Splitsko – Dalmatinske županije na pružanju medicinskih usluga Gradu Trogiru…………6
  8. Odluka o dopuni  Odluke o komunalnom redu……….6
  9. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za utjecaj na okoliš pri korištenju odlagališta „Vučje brdo“ u Trogiru koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Trogira………7
  10. Odluka o najvišem broju etaža na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu…………7

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 1. Odluka o poništenju u postupku sklapanja ugovora o pravnim uslugama iz dodatka II B, Evidencijski broj: 09/11 VV………8
 2. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. g. …….9
 3. Odluka o početku postupka javne nabave u predmetu sklapanja Ugovora za pružanje hotelskih usluga iz dodatka II B Zakona o javnoj nabavi EV. Br. 10/11 MV ………21
 4. Odluka o o početku postupka javne nabave u predmetu sklapanja Ugovora za pružanje restoranskih usluga iz dodatka II B Zakona o javnoj nabavi EV. Br. 11/11 MV …...…..22
 5. Odluka o početku postupka javne nabave u predmetu sklapanja Ugovora  o odvjetničkim uslugama iz dodatka II B Zakona o javnoj nabavi EV. Br. 12/11 VV………..23
 6. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2011.g. ….….24
 7. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave izvođenja radova: Restauratorski radova na sjevernom zidu dvorišta Palače Čipiko u Trogiru EV. Br. 13/11 MV……….36
 8. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave izvođenja radova: izgradnja vodovoda Plano – Pišćine Ev. Br. 15/11………37
 9. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave – pružanja usluga: Geodetske usluge za potrebe Grada Trogira Ev. Br. 16/11 MV. ............39
 10. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za pružanje usluga prenoćišta sa doručkom (polupansion)…………40
 11. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za pružanje usluga posluživanja hrane i pića……41
 12. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti  pružanja pravnih savjeta i zastupanje Grada Trogira……..43
 13. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave izvođenja radova restauracije na sjevernom zidu Palače Ćipiko………44
 14. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti izgradnje vodovoda Plano – Pišćine….……46
 15. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za pružanje Geodetske usluge za potrebe Grada Trogira….……48

Dodatne informacije