Broj 5/2010

 

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira……………….………1
  2. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih kandidata.……...2
  3. Odluka o određivanju plaće dužnosnika Grada Trogira.…..…..3
  4. Izmjene i dopune odluke o osnivanju  povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Trogira.……..4
  5. Rješenje o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Trogira.…..5
  6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Trogira..................5
  7. Odluka o usvajanju prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ – Trogir ….…6
  8. Odluka o blokiranju, uklanjanju, premještanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i čuvanju istih na području Grada Trogira.................6
  9. Odluka o imenovanju ravnateljice gradske knjižnice Trogir.………9
  10. Odluka o Izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.............9
  11. Odluka o koncesiji.....................10
  12. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Trogira Hrvatskim ratnim vojnim invalidima  i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja...............................11
  13. Rješenje o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području Grada Trogira za razdoblje od četiri godine…….….14
  14. Rješenje o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Trogira za razdoblje od četiri godine......…..19
  15. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira……...25
  16. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2009. g……26
  17. Odluka o usvajanju Odluke o 2. preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2009.g………….63
  18. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastruktureu Gradu Trogiru za 2009. godinu………..63
  19. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalno gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2009. godinu...…63
  20. Odluka o usvajanju Izvješća Turističke zajednice Grada Trogira za 2009.g., te Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Grada Trogira za 2010.g…...63
  21. Odluka o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje VI. – XII. mjesec 2009.g……......64
  22. Ispravka Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Trogir ………....65
  23. Ispravka Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Trogira …..…65
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
 1. Zaključak izmjene Plana nabave ………66
 2. Plan rada stožera zaštite i spašavanja Grada Trogira u 2010.godini………69
 3. Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o visini zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Trogira………..71
 4. Pravilnik o radu  gradske uprave Grada Trogira……...72

Dodatne informacije