Broj 11/2009

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (prosinac, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o 2. Rebalansu Proračuna Grada Trogira za 2009.g......1
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2009.g…...32
 3. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2009.g…….32
 4. II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2009.g………33
 5. II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2009.g……….34
 6. II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira za 2009.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2009.g……35
 7. II Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu……36
 8. II Izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2009.g.....38
 9. Zaklučak o prihvačanju izmjeni Financijskih planova razvojnih programa investicija i kapitalnih pomoći za 2009.g….40
 10. Proračunu Grada Trogira za 2010.g.....41
 11. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2010.g…..54
 12. Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2010.g……61
 13. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2010.g……63
 14. Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2010.g….…64
 15. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira za 2010.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2010.g……67
 16. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2010.g……69
 17. Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.g……….72
 18. Zaključak o prihvačanju Financijskih planova razvojnih programa investicija i kapitalnih pomoći za 2010.g……76
 19. Odluka o usvajanju projekcije proračuna Grada Trogira za razdoblje 2010. - 2012.g…..77
 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Trogira…..122
 21. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 4 (UPU 16)…..123
 22. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Drvenik Veliki (UPU 2)…..124
 23. Odluka o dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Trogir (UPU 1)…….126
 24. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone «Sveti Križ» (UPU 17) …….127
 25. Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje septičkih jama ….….156
 26. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog Ugovora……..158
 27. Odluka o izmjeni i dopune Odluke o drugim komunalnim djelatnostima od značaja za Grad Trogir .…160
 28. Odluka o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Trogira……160
 29. Analiza stanja i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Trogira u 2010.g……161

Dodatne informacije