Broj 10/2009

 • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (prosinac, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. A n e k s  P r a v i l n i k u o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja grada Trogira za škol./akad. 2009/2010..….. 1
 2. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja grada Trogira...…2
 3. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima davanja u najam stanova u vlasništvu Grad Trogira… ….2
 4. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova u društveno poticajnoj stanogradnji ….... …3
 5. RJEŠENJE o imenovanju komisije za davanje u najmu stanova u vlasništvo Grada Trogira …….. ..4
 6. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstvo za provedbu natječaja za stjecanje, otuđenje i raspolaganje nekretnina u vlasništvu Grada Trogir..…..4
 7. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za davanje u najmu stanova u vlasništvu Grada Trogira…………..5
 8. PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zaposlenika u Gradskoj upravi Grada Trogira …….5
 9. PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira ……….6
 10. PRAVILNIK o izmjene Pravilnika o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova u gradskoj upravi Grada Trogira ……..9
 11. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o uvjetima korištenja parkirališnog prostora u Gradu Trogiru ……...10

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2009.g…….12
 2. Rješenja o imenovanju Komisije za popis birača……..12
 3. Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgovima….…13
 4. Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda…..13
 5. Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja……….14
 6. Odluka u svezi financijskog potraživanja tvrtke ST- GRAMIT d.o.o………...14
 7. Odluka u svezi izvještaja o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Trogira za 2008. g. ….....14
 8. Odluke o statusnim promjenama Pučkog otvorenog učilišta»Trogir» Trogir…….15
 9. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Trogira…..….17
 10. Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu javne površine u zakup……..20
 11. Rješenja o dopuni Rješenja o izboru Mandatno-imunitetske komisije………20
 12. Rješenja o dopuni Rješenja o izboru predsjednika , zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje……21
 13. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Trogiru….……21
 14. Odluke o izmjeni Odluke o zabrani obavljanja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone..…..22