Broj 9/2009

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (listopad, 2009. god)

SADRŽAJ

 
 1. RJEŠENJEO RASPUŠTANJU VIJEĆA MJESNOG ODBORA DRVENIK MALI......1
 2. ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Žedno (UPU 9).....2
 3. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA RADA TROGIRA......3
 4. ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Trogir (UPU 1)......4
 5. ODLUKUo izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Drvenik Mali (UPU 3)......6
 6. ODLUKUO IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA ARBANIJA (UPU 5)......8
 7. ODLUKU o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone POS 3 (UPU 10).....9
 8. Z A K L J U Č A K o izmjeni i dopuni Zaključka o zabrani deponiranja komunalnog otpada na deponij ”Vučje brdo”......24
 9. IZMJENE Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem koncesije u Gradu Trogiru......24
 10. O D L U K U o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu......26
 11. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UREĐENJU PROMETA U GRADU TROGIRU......27
 12. O D L U K U o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje kioska i naprava.....27
 13. O D L U K U o Izmjeni Odluke o komunalnom redu......28
 14. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI.....29
 15. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA " TROGIR " Trogir.....30
 16. ODLUKU o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja grada Trogira.....30
 17. R j e š e nj e o neprihvaćanju prijedloga izbora drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira.....31

Dodatne informacije