Broj 12/2008

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 12 (studeni, 2008. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja športske zone “Divulje” (UPU 14) .....195
  2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja športske zone “Plano” (UPU 13) 197
  3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2008.g. .....198
  4. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića “Trogir” .....199
  5. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Trogir” Trogir .....199
  6. Izmjene Izjave o osnivanju trgovačkog društva “Televizija Trogir” d.o.o. Trogir  .....200

Dodatne informacije