Broj 9/2006

   
 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o usvajanju lzvješča o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture u 2005. g. na području Grada Trogira ........202 
  2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005.g. na području grada Trogira......202
  3. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju "Dobrića" d.o.o. ......203
  4. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju JU "Športski objekti TROGIR" .......203
  5. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Trogira .......204
  6. Odluka o osnivanju komisije povodom podnesene interpelacije: Korištenje i adaptacija kule sv. Marka u Trogiru........204

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja Grada Trogira ........205
 2. Aneks Pravilniku o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja Grada Trogira za škol.akad. 2006/2007. g. ........206

Dodatne informacije