Broj 5/2005

 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

    1. Odluka o izmjeni Odluke u svezi mosta kopno - otok Čiovo........74
    2. Odluka o usvajanju izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Trogira.....74
    3. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice «TROGIR» Trogir......75
    4. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Športska dvorana «Radovan» Trogir......75

 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

  1. Zaključak o raspoređivanju ukupno obračunatih sredstava PDV-a ostvarenih od EKO PROJEKTA u razdoblju 2000. - 2003. god......76
 

Dodatne informacije