Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira razdoblje 2017.-2022.g.

Grad Trogir započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje 2017.-2022.g. sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje Grada Trogira. Nacrt predmetnog Plana je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje 2017.-2022.g. objavljuje se na web stranici Grada Trogira zajedno sa Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Grada Trogira.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Trogira. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloga u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu. 

Dodatne informacije